جستجو ملک مورد نظر

نوع معامله:
نوع کاربری:
خربد آپارتمان 59 متری در ابراهیمی شمالی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

59 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 57 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

57 متر
1 خواب
خرید خانه 51 متری در اباذر
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

51 متر
1 خواب
آپارتمان 86 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

86 متر
2 خواب
خرید خانه 70 متری در سعادت آباد
0

سعادت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

متر
خواب
خرید خانه 105 متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

105 متر
3 خواب
خرید آپارتمان 155 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

155 متر
3 خواب
خرید خانه 87متری در کوهسار
0

کوهسار

دفتر کار

خرید

تومان

متر
خواب
خرید خانه 120 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
3 خواب
خرید آپارتمان 125 متری در جنت آباد مرکزی
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
2 خواب
خرید خانه 124 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

124 متر
خواب
خرید آپارتمان 75 متری در کوهسار
0

کوهسار

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
2 خواب
خرید خانه در جنت آباد شاهین
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

71 متر
1 خواب
خرید خانه 94متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

94 متر
2 خواب
خرید ملک 70متری در جنت آباد مرکزی
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
خرید خانه ۵۳ متری در بریانک
0

بریانک

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
1 خواب
خرید آپارتمان 123 متری در بلوار فردوس شرقی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

123 متر
3 خواب
خرید آپارتمان 60 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
خواب
خرید آپارتمان در در شهران
0

شهران

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 125 متری در فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
3 خواب
خرید خانه در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
خرید خانه 211 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

211 متر
3 خواب
خرید خانه 121 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

121 متر
2 خواب
آپارتمان ۵۶ متری در یادگار امام - زمانی
0

یادگار امام

آپارتمان

خرید

تومان

56 متر
1 خواب
خرید خانه 184 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

184 متر
3 خواب
خرید اپارتمان در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

86 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 94 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

94 متر
2 خواب
خرید ۷۲متر اپارتمان بلوار شقایق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
2 خواب
خرید خانه 76 متری در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

76 متر
خواب
خرید آپارتمان ۴۳ متری در نواب هلال احمر
0

نواب

آپارتمان

خرید

تومان

43 متر
1 خواب
خرید دو واحد١٢٣ و ١٤٧ مترى در شهر زیبا
0

شهران

آپارتمان

خرید

تومان

143 متر
خواب
خرید خانه 78 متری در آیت الله کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

78 متر
2 خواب
خرید ٥٧٠متر كردان سهيليه باغ ويلا
0

کردان

ویلایی

خرید

تومان

145 متر
خواب
خرید آپارتمان 63 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
2 خواب
خرید خانه 47 متری در جنت آباد جنوبی
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

147 متر
3 خواب
خرید ۷۲متر اپارتمان رامین شمالی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
1 خواب
خرید آپارتمان 101 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

101 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۹۶ متری سلیمی جهرمی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

96 متر
2 خواب
خرید خانه 108 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

209 متر
2 خواب
خرید اپارتمان ٨٨متري و٦٨متري در بلورا فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
خرید خانه 185 متری در جنت آباد شمالی
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

185 متر
3 خواب
خرید خانه 110 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۶۵ متری سلیمی جهرمی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 218 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

218 متر
3 خواب
خرید آپارتمان ۵۵ متری سلیمی جهرمی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
خواب
خرید آپارتمان 111 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

111 متر
3 خواب
خرید آپارتمان ۱۵۰ متری پروانه شمالی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

150 متر
خواب
خرید اپارتمان 77متری ابراهیمی شمالی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

77 متر
2 خواب
خرید اپارتمان ۱۲۰متری رامین جنوبی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
2 خواب
خرید اپارتمان ۱۱۷ متری سازمان برنامه شمالی
0

شهران

آپارتمان

خرید

تومان

117 متر
3 خواب
خرید اپارتمان ۱۱۰ متری بر حکیم شرق
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
خواب
خرید خانه 82 متری در جنت آباد
0

جنت آباد

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
1 خواب
خرید آپارتمان۱۲۰ متری در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۶۲ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

62 متر
2 خواب
خرید خانه 120 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۶۳ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

62 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

130 متر
3 خواب
خرید آپارتمان ۹۲ متری در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

92 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 77 متری در بریانک
0

بریانک

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۸۳ متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۶۵ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
خرید خانه 88 متری در جنت آباد
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 67 متری در سازمان برنامه جنوبی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۱۱۲ متری در بلوار فردوس شرقی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

112 متر
2 خواب
خرید واحد مسکونی 55 متری در قصر الدشت
0

قصر دشت

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
2 خواب
خرید آپارتمان در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
3 خواب
خرید خانه 114متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

114 متر
2 خواب
خرید واحد مسکونی 78 متری در خوش
0

خوش

آپارتمان

خرید

تومان

78 متر
1 خواب
خرید آپارتمان ۱۴۵ متری در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

145 متر
3 خواب
خرید خانه 113متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

113 متر
3 خواب
خرید آپارتمان ۶۳ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
2 خواب
خرید آپارتمان ۶۸ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
2 خواب
خرید آپارتمان125 متری در حکبم
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
خواب
خرید آپارتمان ۶۱ متری در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
1 خواب
خرید آپارتمان ۱۳۰ متری در بلوار فردوس غرب‍
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

130 متر
3 خواب
خرید خانه 112 متری در بلوار فردوس
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

112 متر
2 خواب
خرید آپارتمان در بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

102 متر
2 خواب
خرید واحد مسکونی 78 متری در فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

78 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 125 متری در بلوار فردوس شرق
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
2 خواب
خرید آپارتمان بلوار فردوس غرب
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

100 متر
2 خواب
خرید اپارتمان 72متری در شقایق شمالی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 120 متری در بلوار فردوس
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
3 خواب
خرید آپارتمان سازمان برنامه شمالی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 111متری در کاشانی، بلوار تعاون
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

111 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 120 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
3 خواب
خرید آپارتمان 59 متری در بلوار تعاون
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

59 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 110 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
2 خواب
خرید آپارتمان در آیت الله کاشانی - کمالی
0

خرید

تومان

متر
خواب
خرید آپارتمان در آیت الله کاشانی
0

بلوار فردوس

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
2 خواب
خرید آپارتمان 114 متری در جنت آباد شمالی
0

خرید

تومان

متر
خواب
خرید آپارتمان 44 متری در یلوار فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

114 متر
3 خواب
خرید آپارتمان 235 متری در اباذر
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

235 متر
3 خواب
250 متری در رامین شمالی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

250 متر
3 خواب
105 متری در منطقه 5
0

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

105 متر
2 خواب
55 متری در شهران شمالی
0

شهران

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

55 متر
1 خواب
90 متری در شهران
0

شهران

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

90 متر
1 خواب
58 متری در فردوس شرقی
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

58 متر
2 خواب
90 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

90 متر
2 خواب
98 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

98 متر
2 خواب
100 متری در شهران جنوبی
0

شهران

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

100 متر
خواب
94 متری در کاشانی
0

آیت الله کاشانی

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

94 متر
خواب
65 متری در شهران جنوبی
0

شهران

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

65 متر
2 خواب
68 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

68 متر
1 خواب
58 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

58 متر
1 خواب
60 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

60 متر
1 خواب
67 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

67 متر
1 خواب
170 متری در شیخ بهایی
0

مستغلات

رهن و اجاره

تومان

170 متر
2 خواب
فردوس غرب سازمان برنامه جنوبی
0

خرید

تومان

متر
خواب
آپارتمان 75 متری در بلوار فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در شهر زیبا.بلوار تعاون
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
1 خواب
آپارتمان 100 متری در پونک
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

100 متر
2 خواب
آپارتمان 84 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

84 متر
2 خواب
آپارتمان 55 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
1 خواب
آپارتمان 97 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

97 متر
2 خواب
آپارتمان 110 متری در بلوار فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
2 خواب
آپارتمان 80 متری
0

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 94 متری
5

آپارتمان

خرید

تومان

94 متر
2 خواب
آپارتمان 81 متری
5

آپارتمان

خرید

تومان

81 متر
2 خواب
آپارتمان 50 متری در مالک اشتر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 87 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

87 متر
2 خواب
آپارتمان 75 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در پور شمس
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
1 خواب
آپارتمان 40 متری در رودکی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

40 متر
1 خواب
آپارتمان 69 متری در سازمان برنامه جنوبی
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

69 متر
خواب
آپارتمان 75 متری در باغ فیض
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
خواب
آپارتمان 84 متری در کوی فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

84 متر
2 خواب
آپارتمان 110 متری در جنت آباد جنوبی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
خواب
آپارتمان 145 متری در شهران
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

145 متر
خواب
آپارتمان 118 متری در منطقه 5
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

118 متر
2 خواب
آپارتمان 63 متری در کوی فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
خواب
آپارتمان 117 متری در فردوس شرق
5

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

117 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در پونک
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 145 متری در شهران
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

145 متر
3 خواب
آپارتمان 117 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

117 متر
2 خواب
آپارتمان 184 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

184 متر
3 خواب
آپارتمان 75 متری در باغ فیض
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 35 متری در خوشی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

35 متر
1 خواب
آپارتمان 52 متری در مرتضوی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

52 متر
1 خواب
آپارتمان 47 متری در کمیل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

47 متر
1 خواب
آپارتمان 82 متری در بام پونک
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در پونک
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 45 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
1 خواب
آپارتمان 76 متری در جیحون
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

76 متر
2 خواب
آپارتمان 59 متری در هاشمی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

59 متر
2 خواب
آپارتمان 63 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
2 خواب
آپارتمان 46 متری در فردوس شرق
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

46 متر
1 خواب
آپارتمان 69 متری در فردوس سازمان برنامه
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

69 متر
1 خواب
آپارتمان 45 متری در لعل آخر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در بوستان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 86 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

86 متر
2 خواب
آپارتمان 88 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
آپارتمان 76 متری در کوی فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

76 متر
2 خواب
آپارتمان 78 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

78 متر
2 خواب
واحد هایی در پونک
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

62 متر
خواب
آپارتمان 82 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
خواب
آپارتمان 60 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
خواب
آپارتمان 53 متری در فردوس شرق
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
2 خواب
آپارتمان 74 متری در جنت آباد مرکزی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

74 متر
2 خواب
آپارتمان 85 متری در خیابان هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در کارون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 85 متری در سازمان ب نامه جنوبی ۱۷ غربی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
خواب
آپارتمان 80 متری در رامین جنوبی
0

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
خواب
آپارتمان 51 متری در هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

51 متر
2 خواب
آپارتمان 66 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

66 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
1 خواب
آپاراتمان 2 خواب در بلوار یادگار
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
آپاراتمان 75 متری در طوس
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپاراتمان 82 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
خواب
آپاراتمان 92 متری در امام خمینی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

92 متر
2 خواب
آپاراتمان 75 متری در امام خمینی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپاراتمان 40 متری در سپه
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

40 متر
1 خواب
آپاراتمان 95 متری در بهار شمالی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

95 متر
2 خواب
آپاراتمان 71 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

71 متر
خواب
آپاراتمان 93 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

93 متر
خواب
آپاراتمان 97 متری در لعل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

97 متر
2 خواب
آپاراتمان 60 متری در آذربایجانی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
2 خواب
آپاراتمانی در رودکی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
آپاراتمانی  در خیابان خوشی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
آپاراتمان 93 متری در بوستان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

93 متر
3 خواب
آپاراتمان 70 متری در آذربایجان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
1 خواب
آپاراتمان 133 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

133 متر
3 خواب
آپاراتمان 60 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
2 خواب
آپاراتمان 61 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
2 خواب
آپارتمان 42 متری در اردشیر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

42 متر
1 خواب
آپارتمان 35 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

35 متر
خواب
آپارتمان 36 متری در رودکی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

36 متر
خواب
آپارتمان 90 متری در کارون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
خواب
آپارتمان 57 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

57 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
1 خواب
آپارتمان 61 متری در طوس
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
خواب
آپارتمان 77 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

77 متر
2 خواب
آپارتمان 111 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

111 متر
خواب
آپارتمان 58 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 63 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
2 خواب
آپارتمان 46 متری در دامپزشکی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

46 متر
1 خواب
آپارتمان 45 متری در قصر الدشت
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
خواب
آپارتمان 73 متری در هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

73 متر
2 خواب
آپارتمان 114 متری در خیابان خوشی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

114 متر
3 خواب
آپارتمان 60 متری در آذربایجان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
2 خواب
آپارتمان 91 متری در سلسبیل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

91 متر
2 خواب
آپارتمان 63 متری در هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
خواب
آپارتمان 64 متری در سپه
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

64 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در قصرالدشت
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
2 خواب
آپارتمان 43 متری در یادگار
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

43 متر
1 خواب
آپارتمان 74 متری در قصرالدشت
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

74 متر
2 خواب
آپارتمان 37 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

37 متر
1 خواب
آپارتمانی 2خواب در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
آپارتمان 96 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

96 متر
2 خواب
آپارتمان 48 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

48 متر
1 خواب
آپارتمان 53 متری در خیابان خوش
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
1 خواب
آپارتمان 37 متری در مالک اشتر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

37 متر
1 خواب
آپارتمان 47 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

47 متر
1 خواب
آپارتمان 37 متری در کارون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

37 متر
1 خواب
آپارتمان 68 متری در مرتضوی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
2 خواب
آپارتمان 37 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

37 متر
1 خواب
آپارتمان 209 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

209 متر
3 خواب
آپارتمان 153 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

153 متر
3 خواب
آپارتمان 125 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
3 خواب
آپارتمان 152 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

152 متر
3 خواب
آپارتمان 143 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

143 متر
3 خواب
آپارتمان 128 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

128 متر
3 خواب
آپارتمان 115 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

115 متر
خواب
آپارتمان 104متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

104 متر
3 خواب
آپارتمان 48 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

48 متر
1 خواب
آپارتمان 88 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
آپارتمان 77 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

77 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 63 متری در آذربایجان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
1 خواب
آپارتمان 68 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
1 خواب
آپارتمان 62 متری در یادگار
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

62 متر
1 خواب
آپارتمان 58 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
1 خواب
آپارتمان 51 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

51 متر
1 خواب
آپارتمان 59 متری در سپه
3

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

59 متر
خواب
آپارتمان 65 متری در پالیزان
1

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
خواب
آپارتمان 61 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
2 خواب
آپارتمان 80 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 105 متری در فردوس غرب
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

105 متر
2 خواب
آپارتمان 61 متری در فردوس غرب
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
2 خواب
آپارتمان 74 متری در فردوس غرب
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

74 متر
خواب
آپارتمان 81 متری در سازمان برنامه حنوب
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

81 متر
2 خواب
آپارتمان 85 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 40 متری در دامپزشکی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

40 متر
1 خواب
آپارتمان 57 متری در خیابان خوشی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

57 متر
خواب
آپارتمان 75 متری در خیابان ارومیه
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
1 خواب
آپارتمان 82 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
2 خواب
آپارتمان 50 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
2 خواب
آپارتمان 53 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
خواب
خرید آپارتمان 67 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
2 خواب
آپارتمان 115 متری در کوی فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

115 متر
2 خواب
آپارتمان 150 متری در کوی فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

150 متر
3 خواب
آپارتمان 114 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

114 متر
2 خواب
آپارتمان 150 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

150 متر
3 خواب
آپارتمان 113 متری در کوی فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

113 متر
2 خواب
آپارتمان 72 متری در فردوس غرب
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

72 متر
2 خواب
آپارتمان 100 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

100 متر
خواب
آپارتمان 86 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

86 متر
خواب
ویلا در محمود آباد
1

مستغلات

خرید

تومان

230 متر
3 خواب
آپارتمان 90 متری در سلسبیل
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
خواب
آپارتمان 125 متری در سازمان برنامه مرکزی
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
3 خواب
آپارتمان 55متری 1 خواب
0

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
1 خواب
آپارتمان 64 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

64 متر
2 خواب
آپارتمان 53 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
1 خواب
آپارتمان 52 متری در جیحون
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

52 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در جیحون
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 100 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

100 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
خواب
آپارتمان 87 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

87 متر
خواب
آپارتمان 47 متری در خیابان خوشی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

47 متر
1 خواب
آپارتمان 60 متری در مالک اشتر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
1 خواب
آپارتمان 43 متری در سلسبیل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

43 متر
خواب
آپارتمان 51 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

51 متر
1 خواب
آپارتمان 53 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
1 خواب
آپارتمان 73 متری در سازمان برنامه شمالی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

73 متر
2 خواب
آپارتمان 125 متری در سازمان برنامه مرکزی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

125 متر
3 خواب
آپارتمان 65 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
خواب
آپارتمان 65 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 77 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

77 متر
2 خواب
آپارتمان 102 متری در منطقه 5
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

102 متر
خواب
آپارتمان 85 متری در منطقه 5
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 113 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

113 متر
2 خواب
آپارتمان 75 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 38 متری در سلسبیل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

38 متر
خواب
آپارتمان 49 متری در خیابان سپه
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

49 متر
1 خواب
آپارتمان 85 متری در قصرالدشت
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 85 متری در شاهین شمالی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 43 متری در دکتر هوشیار
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

43 متر
1 خواب
آپارتمان 48 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

48 متر
1 خواب
آپارتمان 67 متری در دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
1 خواب
آپارتمان در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

متر
1 خواب
آپارتمان 70 متری در کوی فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
خواب
آپارتمان 102 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

102 متر
خواب
آپارتمان 66 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

66 متر
خواب
آپارتمان 95 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

95 متر
2 خواب
آپارتمان 97 متری در خیابان بوستان
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

97 متر
2 خواب
آپارتمان 75 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
خواب
آپارتمان 113 متری در منطقه 5
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

113 متر
خواب
آپارتمان 38 متری در خیابان سپه
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

38 متر
1 خواب
آپارتمان 64 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

64 متر
خواب
آپارتمان 58 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
2 خواب
آپارتمان 52 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

52 متر
1 خواب
آپارتمان 88 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
آپارتمان 85 متری در فردوس شرق
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 46 متری در طوس
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

46 متر
1 خواب
آپارتمان 53 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
2 خواب
آپارتمان 54 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

54 متر
1 خواب
آپارتمان 165 متری در جنت آبادی
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

165 متر
3 خواب
آپارتمان 56 متری در فردوس غرب
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

56 متر
1 خواب
آپارتمان 60 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
خواب
آپارتمان 64 متری در بهار شمالی
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

64 متر
2 خواب
آپارتمان 75  متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 100 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

100 متر
2 خواب
آپارتمان 50 متری در مالک اشتر
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
خواب
آپارتمان 67 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
2 خواب
آپارتمان 80 متری در کاشانی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 82 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
2 خواب
آپارتمان 68 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
2 خواب
آپارتمان 52 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

52 متر
1 خواب
آپارتمان 88 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
آپارتمان 57 متری در منطقه 5
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

57 متر
1 خواب
آپارتمان 64 متری در امام خمینی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

64 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در هاشمی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
خواب
آپارتمان 70 متری در فردوس شرق
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
آپارتمان 95 متری در بلوار فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

95 متر
2 خواب
آپارتمان 88 متری در دریان نو
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
1 خواب
آپارتمان 82 متری در فردوس شرق
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

82 متر
2 خواب
آپارتمان 81 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

81 متر
خواب
آپارتمان 67 متری در جیحون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

67 متر
2 خواب
آپارتمان 55 متری در طوس
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
1 خواب
آپارتمان 50 متری در کارون
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

50 متر
1 خواب
آپارتمان 65 متری در هاشمی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 45 متری در خیابان لعل
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
1 خواب
آپارتمان 55 متری در خیابان دامپزشکی
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

55 متر
خواب
آپارتمان 85 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 120 متری در جنت آباد مرکزی
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
2 خواب
آپارتمان 79 متری در فردوس
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

79 متر
2 خواب
آپارتمان 94 متری در فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

94 متر
2 خواب
آپارتمان 65 متری در فردوس
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 75 متری در خیابان کارون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

75 متر
2 خواب
آپارتمان 68 متری در خیابان مرتضوی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در فردوس غرب
2

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
خواب
آپارتمان 114 متری در فردوس شرق
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

114 متر
خواب
آپارتمان 88 متری در دامپزشکی
1

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

88 متر
2 خواب
آپارتمان 50 متری در منطقه 9
1

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

53 متر
1 خواب
آپارتمان 59 متری در منطقه 9
2

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

59 متر
1 خواب
آپارتمان 80 متری
4

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 80 متری در جنت آباد شمالی
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 87 متری در چهار باغ
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

87 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در فردوس شرق
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 102 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

102 متر
خواب
آپارتمان 110 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

110 متر
خواب
خرید آپارتمان 68 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در منطقه 10
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
1 خواب
آپارتمان 48 متری در منطقه 9
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

48 متر
1 خواب
آپارتمان 45 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
1 خواب
آپارتمان 63 متری در صادقیه
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

63 متر
1 خواب
رهن آپارتمان در منطقه 2
6

منطقه 2

آپارتمان

خرید

تومان

متر
خواب
آپارتمانی در پونک
3

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

متر
خواب
آپارتمان 80 متری در فردوس
1

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 45 متری در قصرالدشت
1

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

45 متر
خواب
آپارتمان 80 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

80 متر
2 خواب
آپارتمان 61 متری در فردوس غرب
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

61 متر
2 خواب
آپارتمان 58 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

58 متر
خواب
آپارتمان 65 متری در خیابان پالیزان
1

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

65 متر
2 خواب
آپارتمان 68 متری در جنت آباد جنوبی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

68 متر
خواب
آپارتمان 70 متری در جنت آباد جنوبی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
آپارتمان 84 متری در جنت آباد جنوبی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

84 متر
2 خواب
آپارتمان 70 متری در همیلا
0

منطقه 2

آپارتمان

خرید

تومان

70 متر
2 خواب
آپارتمان 72 متری در جنت آباد مرکزی
0

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

74 متر
2 خواب
آپارتمان دو خواب در خیابان همیلا
0

منطقه 2

آپارتمان

خرید

تومان

متر
2 خواب
آپارتمان 92 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

92 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در خیابان کمیل
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 60 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

60 متر
1 خواب
آپارتمان 91 متری در سلسبیل
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

91 متر
2 خواب
آپارتمان 80 متری در فردوس شرق
0

منطقه 5

آپارتمان

رهن و اجاره

تومان

80 متر
خواب
آپارتمان 85 متری در خیابان هاشمی
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

85 متر
2 خواب
آپارتمان 90 متری در خیابان کازرون
0

منطقه 10

آپارتمان

خرید

تومان

90 متر
2 خواب
آپارتمان 120 متری در استاد معین
0

منطقه 9

آپارتمان

خرید

تومان

120 متر
خواب
آپارتمان 77 متری در فردوس شرق
1

آیت الله کاشانی

آپارتمان

خرید

تومان

77 متر
خواب
خرید آپارتمان 103 متری جنت آباد مرکزی
2

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

103 متر
2 خواب
84 متری در جنت آباد
4

منطقه 5

آپارتمان

خرید

تومان

84 متر
2 خواب

ما را دنبال کنید

 

 فیسبوک املاک 777           آپارات املاک 777

 

تلگرام املاک 777           اینستاگرام املاک 777

اطلاعات تماس

آدرس :

بلوار فردوس شرق ، نبش اتوبان ستاری ،روبروی آموزش و پرورش، پلاک 438 ،ساختمان پارسا

تلفن: 91007770

املاک 777

Copyright 2017 Amlake777.com All rights reserved
شرکت طراحی سایت پایدار سامانه